شعبه رسالت

شعبه یادبود

شعبه ترمینال

شعبه شهرنمایش

قیمت ریال
3تکه ماهي سوخاري شده سيب زميني سالا ...
قیمت ریال
ميگو سوخاري سيب زميني سالاد کلم نان ...
قیمت ریال
سينه بوقلمون قارچ مخصوص پنير فلفل د ...
قیمت ریال
2عددمرغ سوخاري پنير سس مخصوص کاهو گ ...
قیمت ریال
فيله مرغ سوخاري خيارشور کاهو نان با ...
قیمت ریال
فيله مرغ کباب شده پنير کاهو گوجه سس ...
قیمت ریال
فيله مرغ سوخاري بيکن گوشت کاهو قارچ ...
قیمت ریال
هات داگ خيارشور کاهو گوجه نان باگت ...
قیمت ریال
2عدد فيله سوخاري بيکن گوشت پنير کاه ...
قیمت ریال
فيله مرغ سوخاري زامبون گوشت پنير سس ...
قیمت ریال
6تيکه بال تند سرخ شده ...
قیمت ریال
2تکه مرغ سوخاري سيب زميني سالاد کلم ...
قیمت ریال
3 تکه مرغ سوخاري سيب زميني سالاد کل ...
قیمت ریال
7تکه مرغ سوخاري2عدد سيب زميني2عددسا ...
قیمت ریال
4تکه فيله سوخاري سيب زميني سالاد کل ...
قیمت ریال
4تکه فيله سوخاري سيب زميني سالاد کل ...
قیمت ریال
4عدد فيله مرغ کبابي کاهو گوجه خيارش ...
قیمت ریال
2تيکه فيله سوخاري سيب زميني نان برو ...
قیمت ریال
2تکه فيله سوخاري سيب زميني نان بروچ ...
قیمت ریال
زامبون گوشت قارچ مخصوص گوشت مخصوص پ ...
قیمت ریال
قارچ مخصوص گوشت مخصوص فلفل دلمه بني ...
قیمت ریال
فيله مرغ مخصوص قارچ مخصوص پنير فلفل ...
قیمت ریال
پپروني مخصوص قارچ مخصوص پنير فلفل د ...
قیمت ریال
قارچ مخصوص نخودفرنگي پياز پنير فلفل ...
قیمت ریال
4تکه هرتکه از پيتزا هاي سوپريم چيکن ...
قیمت ریال
زامبون گوشت زامبون مرغ قارچ پنير فل ...
قیمت ریال
برگر خيارشور کاهو کوجه فرنگي پياز س ...
قیمت ریال
برگر پنير خيارشور کاهو کوجه فرنگي پ ...
قیمت ریال
2برگر2پنيرخيارشور کاهو کوجه فرنگي پ ...
قیمت ریال
برگرپنير خيارشور کاهو کوجه فرنگي پي ...
قیمت ریال
2عدد برگر خيارشور پنير گوجه کاهو پي ...
قیمت ریال
فيله مرغ سوخاري سس مخصوص کاهو گوجه ...
قیمت ریال
فيله مرغ سوخاري سس مخصوص کاهو گوجه ...
قیمت ریال
2عددمرغ سوخاري پنير سس مخصوص کاهو گ ...
قیمت ریال
فيله مرغ سوخاري خيارشور کاهو نان با ...
قیمت ریال
فيله سوخاري بيکن گوشت پنير کاهو سس ...
قیمت ریال
فيله سوخاري بيکن گوشت پنير کاهو سس ...
قیمت ریال
برگر فيله سوخاري2عدد پنير کاهو گوجه ...
قیمت ریال
رگر فيله سوخاري2عدد پنير کاهو گوجه ...
قیمت ریال
فيله مرغ سوخاري بيکن گوشت کاهو قارچ ...
قیمت ریال
هات داگ بيکن گوشت قارچ مخصوص چيپس خ ...
قیمت ریال
6تيکه بال سوخاري ...
قیمت ریال
6تکه قارچ سوخاري شده ...
قیمت ریال
تکه هاي کوچک فبله مرغ سوخاري شده ...
قیمت ریال
6تيکه پنير سوخاري شده ...
قیمت ریال
زامبون گوشت زامبون مرغ پپروني قارچ ...
قیمت ریال
5 تکه سوخاري 2 تکه استريپس 1 پاپکور ...

شعبه رسالت

شعبه رسالت

شعبه یادبود

شعبه یادبود

شعبه ترمینال

شعبه ترمینال

شعبه شهرنمایش

شعبه شهرنمایش

Copyright © Since 2020 . All rights reserved for Arya software group